Download citation

Imidacloprid and pyrimethanil soil sorption

Agronomie, 21 1 (2001) 57-64
DOI: https://doi.org/10.1051/agro:2001104