Download citation

Study of the adult wheat and Aegilops resistance to Pseudomonas syringae pathovar atrofaciens

Agronomie, 15 1 (1995) 21-24
DOI: https://doi.org/10.1051/agro:19950102