Download citation

Downy mildew on peas (Peronospora viciae f sp pisi)

Agronomie, 14 10 (1994) 641-647
DOI: https://doi.org/10.1051/agro:19941001