Download citation

Fusarium spp from potato: polymorphism of esterase phenotypes on polyacrylamide gel electrophoresis

Agronomie, 13 7 (1993) 637-649
DOI: https://doi.org/10.1051/agro:19930708