Download citation

Rhizoctonia web blight of soybean in Pakistan

Agronomie, 9 10 (1989) 1013-1014
DOI: https://doi.org/10.1051/agro:19891010